دفتر مرکزی بایر ایرانیان
تهران خیابان شریعتی خیابان گل نبی برج زمرد واحد۱۱
تلفن :

۲۲۸۹۵۳۶۷

۲۲۸۹۵۳۶۸

۲۶۷۰۳۶۹۲

۲۶۷۰۳۶۹۴

کارخانه :بازار آهن غرب تهران  کوچه فتح ١٣مجتمع آهن فولاد پایتخت طبقه دوم سمت راست واحدB31  تلفن:
۶۶٧٨٠٣٧٣
۶۶٧٨٠٣٧۴
۶۶٣٩٣۶٣٨
٢۶٣١۵۴٨۵
۶۶٣٩۴٧٢٣   دفتر فنی   ٢۶٣١۵۴۶١
٩۶٨۶٣۶٣٨              ۰۲۱۶۶۸۰۶۸۲۷
٩۶٨۶۴٧٢٣
۶۶٣٩۴۶٩۵
٠٩١٢١۵٠۵۶۵٠
فکس : ۶۶٨٠٨٩۶٨ داخلی١٠٩و١١٠
شرکت بایر ایرانیان مجری سقف دال عرشه فولادی
Www.bayeriranian.com
‎جهت دیدن نمونه پروژ ه های اجرایی  ما به کانال رسمی شرکت ملحق شوید
Telegram.me/bayeriranian2

به ما ایمیل بفرستید